Różne sposoby lokowania pieniędzy (lokaty, obligacje skarbowe, fundusze inwestycyjne).
Kategorie:

Różne sposoby lokowania pieniędzy

Oszczędzanie to dopiero pierwszy krok. Kluczowe jest, aby zaoszczędzone pieniądze pracowały i przynosiły zysk, zamiast leżeć na nieoprocentowanym koncie. Jakie istnieją możliwości lokowania pieniędzy i jakie mają plusy i minusy? W niniejszym artykule przedstawiamy część z nich, wybraną subiektywnie.

Lokaty bankowe – bezpieczne i łatwo dostępne

Lokaty bankowe należą do najbardziej popularnych i dostępnych sposobów lokowania oszczędności. Ich największą zaletą jest bezpieczeństwo – lokaty są gwarantowane przez Bankowy Fundusz Gwarancyjny do równowartości 100 000 euro. Oznacza to ochronę wkładów w przypadku upadłości banku. Lokaty cechują się też wysoką płynnością – w większości przypadków można wypłacić zgromadzone środki przed terminem zapadalności.

Jednak lokaty mają też wady. Przede wszystkim oprocentowanie lokat jest obecnie znacznie niższe niż kilka lat temu i ledwo przekracza poziom inflacji. Oznacza to niewielki realny zysk z lokat. Dodatkowo wiążą one kapitał na określony czas – zwykle od 1 do 36 miesięcy. Dlatego lokaty nadają się głównie do krótko- i średnioterminowego oszczędzania.

Obligacje skarbowe i korporacyjne

Obligacje to papiery wartościowe emitowane przez rządy państw (obligacje skarbowe) oraz przedsiębiorstwa (obligacje korporacyjne). Obligacje skarbowe uważane są za bezpieczną formę inwestycji ze względu na niskie ryzyko niewypłacalności rządu. Ich zaletą jest też zwolnienie z podatku od zysków kapitałowych. Jednak ich oprocentowanie jest zwykle niższe niż w przypadku obligacji firm.

Obligacje korporacyjne dają szansę na wyższy zysk, ale wiążą się też z większym ryzykiem, gdyż istnieje możliwość bankructwa emitenta. Ryzyko można zmniejszyć poprzez dywersyfikację i inwestowanie w obligacje dużych, stabilnych spółek.

Wadą obligacji jest mniejsza płynność niż w przypadku lokat – trudniej jest je spieniężyć w krótkim czasie. Obligacje najlepiej sprawdzają się przy średnio- i długoterminowym inwestowaniu.

Fundusze inwestycyjne – potencjalnie wyższy zysk, ale i ryzyko

Fundusze inwestycyjne umożliwiają wspólne inwestowanie powierzonych im środków w różne instrumenty finansowe – akcje, obligacje, nieruchomości. Dzięki temu dają szansę na wyższe zyski niż na lokatach czy w obligacjach. Jednak wiąże się to również z większym ryzykiem strat.

Zaletą funduszy jest dywersyfikacja ryzyka poprzez inwestowanie w wiele różnych aktywów. Ogranicza to zależność od wahań pojedynczych instrumentów. Fundusze pozwalają też na inwestowanie nawet niewielkich kwot dzięki nabywaniu ułamkowych jednostek uczestnictwa.

Wadami są wyższe opłaty niż na lokatach czy w obligacjach, a także mniejsza płynność – pieniądze są inwestowane w aktywa, których nie da się natychmiast spieniężyć.

Dlatego fundusze inwestycyjne najlepiej sprawdzają się przy długoterminowym inwestowaniu i akceptacji umiarkowanego ryzyka w zamian za szansę wyższych zysków.

Nieruchomości – inwestycja na lata

Inwestowanie w nieruchomości, czy to mieszkania, domy, czy grunty, uważane jest za jedną z najbezpieczniejszych form lokowania kapitału. Nieruchomości zwykle zyskują na wartości w długim terminie, dzięki czemu stanowią dobrą ochronę przed inflacją. Dodatkowym źródłem dochodu może być wynajem nieruchomości.

Jednak inwestycje w nieruchomości mają też swoje wady. Przede wszystkim wymagają dużego kapitału początkowego na zakup i dodatkowych nakładów na remont i modernizację. Są też niezbyt płynne – sprzedaż nieruchomości to proces, który zwykle trwa miesiącami. W przypadku wynajmu konieczne jest liczenie się z ryzykiem braku najemców lub niepłacenia czynszu.

Inwestowanie w nieruchomości nadaje się więc dla osób dysponujących większym kapitałem, które nie potrzebują szybkiej płynności środków i myślą perspektywicznie o ochronie oszczędności przed inflacją. Horyzont inwestycyjny powinien wynosić co najmniej kilkanaście lat.

Artykuł nie jest poradą i nie należy go tak traktować.